Cennik usług gabinetu Vocatio

Wszystkie zajęcia odbywają się w trybie indywidualnym.

 • Konsultacja neurologopedyczna:
  Czas trwania wizyty konsultacyjnej uzależniony jest od potrzeb i wymagań danego Pacjenta. Zwykle wizyta konsultacyjna trwa 60 minut, proszę jednak zarezerwować 90 minut. Podstawą konsultacji jest ocena zachowań Dziecka podczas indywidualnej pracy z terapeutą.
180 PLN
 • Terapia:
  Zajęcia terapeutyczne prowadzone są w blokach 60-minutowych (55 minut zajęć terapeutycznych z Dzieckiem i 5 minut na rozmowę o Dziecku z Rodzicem oraz przygotowanie Dziecka do wyjścia z gabinetu).
130 PLN
 • Wystawienie pisemnej opinii:
100 PLN

 

Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady organizacji zajęć w gabinecie Vocatio Terapia i Edukacja, NIP: 776-146-87-72, REGON: 147413722.

 1. Zajęcia odbywają się w terminach ustalonych pomiędzy Terapeutą a Rodzicem Pacjenta. Terminy te zostają wpisane w grafiku jako zarezerwowane.
 2. Rodzic zobowiązany jest do dostarczenia informacji o stanie zdrowia Dziecka, dokumentacji medycznej, opinii psychologicznych oraz informacji o innych prowadzonych równolegle terapiach.
 3. Rodzic zobowiązany jest do uczestnictwa w terapii oraz do stosowania się do zaleceń Terapeuty.
 4. Zajęcia trwają 60 minut (55 minut zajęć terapeutycznych z Dzieckiem i 5 minut na rozmowę o Dziecku z Rodzicem oraz przygotowanie Dziecka do wyjścia z gabinetu).
 5. Rodzic przyprowadza Dziecko punktualnie na zajęcia. W przypadku spóźnienia, utracony czas nie podlega odrobieniu.
 6. Chęć odwołania zajęć należy zgłosić nie później niż do godziny 19.00 dnia poprzedzającego dzień zarezerwowanego terminu zajęć. Niewykorzystana kwota opłaty za odwołane zajęcia zostanie przeniesiona na kolejny miesiąc terapii (pomniejszy przedpłatę). Zajęcia zarezerwowane ale nie odwołane, lub odwołane w późniejszym terminie, uznaje się za przeprowadzone. Wiąże się to z poniesieniem kosztów w wysokości 100% ceny zajęć. Przypadki zdarzeń losowych uniemożliwiających udział Dziecka w terapii będą rozpatrywane indywidualnie.
 7. Zajęcia należy odwoływać za pomocą wiadomości SMS przesłanej na numer 790 28 28 26.
 8. Wykorzystywane w trakcie zajęć materiały terapeutyczne są przygotowywane przez Terapeutę i udostępnianie bez dodatkowych opłat. Sposób prowadzenia zajęć oraz dobór i przygotowanie materiałów terapeutycznych podlegają ochronie na mocy Prawa Autorskiego. Rodzice mogą dokonywać rejestracji zajęć wyłącznie po uzyskaniu zgody Terapeuty.
 9. Płatności za zajęcia cykliczne należy uiszczać za miesiąc kalendarzowy z góry przelewem (Vocatio Terapia i Edukacja, nr konta: 55 1870 1045 2078 1208 7387 0001 – Nest Bank) do dnia poprzedzającego pierwsze zajęcia w danym miesiącu. Konsultacje i diagnozy płatne są gotówką, bezpośrednio po zajęciach.
 10. Opinie wystawiane są wyłącznie Dzieciom będącym aktualnie w terapii i maksymalnie do 1 miesiąca po jej zakończeniu. Pisemne opinie są odpłatne. Wystawiane są na prośbę Rodzica co najmniej po 3 wizytach.
 11. W przypadku korzystania przez Terapeutę z przysługujących mu, skutkujących nieobecnością praw pracowniczych typu: urlop, zwolnienie lekarskie, itp. zajęcia z Dzieckiem może przeprowadzić w zastępstwie inny Terapeuta.
 12. Zarówno Rodzic, jak i Terapeuta mogą zrezygnować z kontynuacji terapii. Należy o tym uprzednio skutecznie poinformować drugą stronę.
 13. Faktury wystawiane są na prośbę Rodzica.

Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2017 roku do odwołania.